Laboratorium Optoelektroniki i Czujników Światłowodowych
Optoelektronika i Fotonika
Fotoniczne i Mikroelektroniczne Czujniki Chemiczne

Laboratorium Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałowej

 

Położenie laboratoriumi

 • Pokój nr 818 i 821c w budynku wydziału Górnictwa i Geologii

 

Opiekun laboratorium

Dr inż. Erwin Maciak (p. A422)

W laboratorium prowadzone są zajęcia podstawowe z przedmiotów:

 1. Nauka o Materiałach
 2. Inżynieria Materiałowa

Tematyka laboratorium:

 1. Podstawy mechaniki

 2. Podstawy materiałoznawstwa i inżynierii materialowej

 3. Podstawy fizyki powierzchni

Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Badanie własności sprężystych ciał stałych. Wyznaczenie modułu Younga. Wyznaczenie współczynnika sprężystości

 2. Preparatyka próbek dla pomiarów metalograficznych

 3. Wyznaczanie parametrów elektrycznych półprzewodników i cienkich warstw metodą pomiaru sondą czteroostrzową

 4. Optyczny mikroskop metalograficzny - analiza mikrostruktur. Metody obserwacji mikrostruktur różnych materiałów;

 5. Badanie rozszerzalności termicznej ciał stałych. Dylatometria;

 6. Technologie cienkowarstwowe PVD jako metody modyfikacji powierzchni materiałów. Pomiar grubości cienkich i grubych warstw metodą kalotest;

 7. Wyznaczenie grubości cienkich warstw metalicznych metodą elektryczną;

 8. Pomiary twardości gum i elastomerów w skali Shore'a A. Durometr;

 9. Mikrointerferometryczne i optyczne pomiary topografii powierzchni i grubości cienkich warstw.